Siirry sisältöön

Marraskuussa 2021 toteutetun asumispalveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on saatu käsiteltyä ja olemme löytäneet sekä onnistumisia että kehityksen kohteita asumispalveluiden kehittämiseen.

Vastauksia saatiin yhteensä 468 kappaletta vastausprosentin ollessa 47,4 %. Vastaajat ovat antaneet palveluasumiseen liittyen asteikolla 1–5 erilaisille väittämille arvosanoja, joista olemme laskeneet kullekin väittämälle keskiarvon.

Parhaan keskiarvon ovat saaneet ”ruokailuajan riittävä pituus” (4,38) sekä ”asumisen turvallisuus” (4,36). Merkittävin positiivinen kehitys on tapahtunut ”riittävän yhteisen tekemisen määrässä” sekä ”päivätoiminnan monipuolisuudessa”. Näiden arvosanat nousivat lähes kaksi kymmenystä (yhteisen tekemisen määrä: 2021: 3,4 / 2020: 3,22 | päivätoiminnan monipuolisuus: 2021: 3,98 / 2020: 3,79). Myös asumisen viihtyvyydessä ja kotoisuudessa on tapahtunut kehitystä, sillä sen keskiarvo kasvoi arvosanaan 4,05 (2020: 3,97).

Tämän vuoden merkittäviä uudistuksia tulee olemaan vammaispalveluiden laatuindeksin rakentaminen.

Sekä tiloihin että päivätoimintaan onkin panostettu vuoden 2021 aikana. Uudella Tervetuloa kotiin -tilakonseptillamme, jota käytämme uusissa asumisyksiköissä sekä vanhojen remontoinneissa, pyrimme kehittämään fyysisiä tiloja entisestään. Tilakonsepti korostaa esteettömyyden lisäksi esteettisyyttä muun muassa modernilla ja raikkaalla värimaailmalla sekä mukautuvilla, toiminnallisilla kalustusratkaisuilla sekä sisustuselementeillä. Päivätoiminnan monipuolisuutta olemme lähteneet kehittämään mm. etäpäivätoimintapilotilla, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä kehon ja mielen hyvinvoinnin teemoihin. Matalan kynnyksen toiminnassa jokainen voi osallistua juuri niin aktiivisesti kuin itse haluaa. Palveluiden laatu on noussut yhtiön viime vuonna päivittämän strategian myötä strategiseksi tavoitteeksi. Palvelun laatua on kehitetty sekä uudistamalla toimintatapoja että raportointia sekä tukemalla laatujohtamista ja -osaamista. Tämän vuoden merkittäviä uudistuksia tulee olemaan vammaispalveluiden laatuindeksin rakentaminen.

Kehitettäviksi kohteiksi tutkimuksessa nousivat palveluiden saatavuuden nopeus (3,2) sekä avustamistilanteiden ajankäyttö (3,18). Keskitymme jatkossa vielä tarkemmin mm. avustamistilanteiden mittaamiseen sekä oikein kirjaamiseen, jotta voisimme nopeuttaa palveluiden saantia sekä parantaa ajankäyttöä. Panostamme myös koko ajan sekä henkilöstöresurssin riittävään suunnitteluun ja seurantaan että tehtävien oikeanlaiseen roolitukseen asumisyksiköissä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2021, kyselykokonaisuuksien keskiarvot

Tammikuussa 2022 toteutettiin myös toinen kysely, jossa mitattiin NPS-suositteluindeksin määrittelytaso niin yhtiötasolla kuin yksikkökohtaisestikin. NPS-suositteluindeksi lasketaan siten, että kyselyn vastaajat arvioivat kuinka todennäköisesti he suosittelisivat yritystä asteikoilla 0–10. Vastaajat, jotka antavat luvun 0-6 ovat arvostelijoita ja luvun 9-10 ovat suosittelijoita. Vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta saadaan tulokseksi suositteluindeksi asteikolla -100–100. Suositteluindeksiksi saatiin yhtiötasolla NPS 19, asumisen NPS 10, kuntoutuksen NPS 85 ja henkilökohtaisen avun NPS 86. Tutkimusajankohtana päivätoiminnassa oli rajoituksia koronaepidemian vuoksi, eikä vastauksia sen vuoksi saatu kerättyä.

Kehittääksemme toimintaamme tulokset käydään läpi yksikkökohtaisesti niin henkilökunnan kuin asumispalveluiden käyttäjienkin kanssa. Osallistamalla palveluiden käyttäjiä saamme aikaan yksikkötason toimenpiteitä, jotka myös ratkaisevat ongelmia ja luo aitoa kehitystä toimintaan. Toimenpiteitä raportoimalla seuraamme kehitystä sekä vertaamme tuloksia keväällä 2022 toteutettavan uuden kyselyn tuloksiin.

Lisää ajankohtaisia uutisia

Validia laajentaa toimintaansa kehitysvammapalveluissa ja ostaa Kangasalla sijaitsevan Asumispalvelu Ristilä Oy:n

Uutiset 1.12.2022

ehitysvammaisille tarjoavan Asumispalvelu Ristilän koko liiketoiminta, henkilöstö ja kaikki sopimukset siirtyvät 1.12.2022 Vali-dialle.

Validia ja Asumispalvelu Ristilä

Ilmoittautuminen vuoden 2023 liikuntapainotteisille kuntoutusjaksoille alkanut

Uutiset 21.11.2022

Tarjolla on neljä erillistä jaksoa, jotka sisältävät soveltavaa liikuntaa vertaisryhmässä ja eri terapiamuotoja yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Kuntoutuja ja kuntouttaja kuntosalilla, kuvassa polku.

Kehitysvammaisille suunnatut palvelumme ovat kasvaneet tänä vuonna yrityskaupan sekä vastavalmistuneen Yli-Maarian Validia-talon myötä

Uutiset 17.11.2022

Turun Yli-Maariaan valmistuneessa uudessa Validia-talossa on lähtenyt arki käyntiin ensimmäisten asukkaiden muutettua uuteen kotiinsa viime viikolla.