Siirry sisältöön

MTV3 on uutisoinut Validia Oy:n toiminnasta tavalla, joka mielestämme ei anna oikeaa kuvaa yhtiön toiminnasta eikä tuo henkilöstöllemme sitä arvostusta, minkä he ansaitsevat.

Yrityksemme on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten. Validia tuottaa asumis- ja kuntoutuspalveluita vammaisille. Yhtiön liikevoitto kanavoituu kokonaisuudessaan vammaisten aseman ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen yhteiskunnassa joko oman toimintamme myötä tai omistajamme, voittoa tavoittelemattoman etu- ja palvelujärjestö Invalidiliiton, kautta. Yhtiöllä ei ole taloudellista eikä muutakaan motiivia laiminlyödä vammaispalveluita koskevia viranomaisvaatimuksia tai muutoinkaan toimia epäeettisesti.

Olemme ehdottomasti kaiken avoimuuden kannalla, mutta tässä tilanteessa koemme, että koko yhtiön toiminta ja arvopohja on julkisuudessa kyseenalaistettu ja yhtiön toiminnan lainmukaisuutta arvioidaan mm. yksittäisen henkilön mielipiteen eikä faktojen perusteella ja toimintaa tuodaan esiin kertomalla ja otsikoimalla asioita tarkoitushakuisesti. Lisäksi toimittaja ei ole perehtynyt asioihin kuten henkilöstön määrän arviointiin.

Yhtiö ei kiistä, että viime vuoden lokakuussa Oulun Kaislatien yksikössä henkilöstötilanne äkillisesti romahti ja johti hetkellisesti puutteisiin yksikön toiminnassa, kuten usean asiakkaan suihkujen siirtymisiin. Yhtiön omavalvonta sekä henkilöstön aktiiviset yhteydenotot johtoon mahdollistivat sen, että pystyimme käynnistämään nopeasti korjaavat toimenpiteet. Olemme myös heti lokakuussa olleet yhteydessä Oulun kaupunkiin sekä aluehallintovirastoon. Tilannetta on hoidettu yhteistyössä ja yksikön asiat on saatu korjattua eikä missään vaiheessa yhdenkään asukkaan henki tai terveys ole ollut uhattuna. Pääsyynä tapahtuneeseen on ollut yksikön päällikön äkillinen vaihtuminen ja siitä seurannut henkilöstöpula. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta käsitellä kaikkia tapahtumiin liittyviä yksityiskohtia julkisuudessa mm. asiakkaita ja työntekijöitä koskevan yksityisyyden suojan vuoksi. Yleisesti voi todeta, että työsuhteiden päättymiseen on aina monia syitä, ja hoiva-alalla vaihtuvuus on äärimmäisen suurta ja nopeaa, sillä siirtyminen uudelle työnantajalle on helppoa ja töitä koko ajan hyvin tarjolla. Vammaistyö on myös vaativaa eikä sovellu kaikille hoitoalankaan osaajille.

”Kolme viikkoa ilman suihkua”

Vammaispalveluissa asukkailla on itsemääräämisoikeus ja he voivat itse päättää mm. käyttämistään palveluista. Peseytymistä tapahtuu – ja halutaan – muutenkin kuin suihkussa – esimerkiksi saunassa, pesulapuilla tai muilla pienpesuilla. Asukkaan peseytymisen toteutumista ei voi arvioida yksinomaan sen mukaan, onko hän käynyt suihkussa, kuten otsikossa ”Asukas odotti suihkuun pääsyä 23 päivää” halutaan antaa ymmärtää.

”Perusmitoitus on kolme hoitajaa”

Yhtiössä henkilöstömitoitus suunnitellaan ja sen toteutumista seurataan jokaisen yksikön kohdalta päiväkohtaisesti. Hoivamitoitus lasketaan yksikössä olevien asukkaiden tarpeen ja hoitoisuuden mukaan, kuten laki edellyttää. Vammaispalveluissa toiminta ei ole sairaalanomaista, vaan asukkailla on omat vaihtuvat päivärytminsä heräämisen, ruokailun, peseytymisen ym. suhteen, mikä vaikuttaa kulloinkin tarvittavaan henkilöstömäärään. Asukkaat eivät ole yksikössä aina, vaan esim. lomalla, perheensä luona, omilla asioilla, harrastustoiminnassa jne. Asukkaiden ja henkilöstön määrä ei siis ole sama päivittäin eikä kaikkina vuorokaudenaikoina eikä riittävää henkilöstömitoitusta voi arvioida sen mukaan, montako hoitajaa vastaavassa vuorossa on joskus aiemmin ollut tai kuten jutussa annetaan ymmärtää ”perusmitoitus on kolme hoitajaa”.

”Koko ajan uusia hoitajia”

Koko Suomea koskettava sote-henkilöstön puute on myös Validian ongelma ja aiheuttaa ajoittain samanlaisia valitettavia haasteita kuin julkisessa terveydenhuollossa mm. palveluihin pääsyn tai aikataulusiirtojen suhteen. Lisäksi työelämän rakenne on muuttunut – lähi- ja sairaanhoitajista yhä useampi haluaa työskennellä määräaikaisena, osa-aikaisena ja keikkalaisena useammalle työnantajalle. Tämä johtaa siihen, että niin työnantajien kuin asiakkaiden on sopeuduttava siihen, että iso osa henkilöstöstä on jatkuvasti vaihtuvaa eikä esim. syvällinen perehdytys tai asiakkaan tunteminen ole mahdollista. Validia on pyrkinyt ratkaisemaan kroonista sekä hetkittäistä henkilöstöpulaa mm. rakentamalla oppilaitosten kanssa omia koulutusohjelmia, lisäämällä työssäoppimista, tarjoamalla henkilöstölle erilaisia tehtävälisiä ja etuja sekä palkkaamalla viime syksyn aikana 50 hoitajaa ulkomailta.

Olemme myös koko viime vuoden tehneet systemaattisesti töitä nimenomaan sen eteen, että rakennamme järjestelmiä ja läpinäkyvyyttä yksittäisten yksiköiden ja paikkakuntien tilanteeseen. Tämän myötä pääsemme nopeasti reagoimaan poikkeamiin. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön palautekanavat henkilöstölle, asukkaille ja omaisille, joihin voi jättää palautetta sekä omalla nimellään että nimettömästi. Kaikki palautteet ohjautuvat keskitettyyn laatutiimiin, jossa palautteet pyritään käsittelemään kolmessa päivässä.

Parhaillaan Validia kehittää vammaispalveluihin aivan uudenlaista kokonaisvaltaista laatuindeksiä, joka olisi aiempaa yhtenäisempi ja hallitumpi tapa arvioida vammaisen henkilön palvelun tarvetta ja toteuttamista sekä tunnistaa asiakkaan toimintakykymuutoksia. Validian kehitystyö pohjautuu muissa palveluissa käytössä olevaan RAI-arviointimenetelmään ja on kansainvälisesti arvioituna ainutlaatuista ja merkittävää vammaispalveluissa. Validian laatuindeksi muodostuu useista osa-alueista (esim. asiakkaan toimintakyky, omahoitajahetket ja vapaa-ajan toiminta), joilla on omat painoarvonsa kokonaisuudessa. Validia on pilotoinut RAI:ta 450 asiakkaan kanssa ympäri Suomea, ja otamme sen tämän vuoden aikana käyttöön kaikissa asumisyksiköissämme. Olemme myös rakentamassa uutta mittaria laatuindeksiin siitä, millä varmistamme ja seuraamme, että asiakkaat ovat saaneet palvelunsa. Näillä näkymin globaalisti toimiva InterRAI-organisaatio tulee myös alkuvuodesta hyväksymään mittarin yleisesti käytettäväksi uudeksi vammaispalveluissa käytettäväksi arviointivälineeksi ja koko vammaispalvelun toimiala tulee hyötymään siitä, että palvelun tuottajilla ja järjestäjillä on yhteinen tapa mitata hoivan tarvetta ja vaikuttavuutta.

Kunnioittavasti

Riikka Haahtela
laatujohtaja

Mari Sundberg
liiketoimintajohtaja, vaikeavammaisten asuminen

Validia Oy