Siirry sisältöön

Sosiaali- ja hoivapalveluiden yksityisiä tuottajia moititaan julkisuudessa siitä, että ne tavoittelevat voittoa ja suoritteita ja hakevat tehokkuutta. Laadukasta hoivaa voi kuitenkin kehittää vain siten, että käytössä on riittävä määrä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, asianmukaiset tilat ja että toimintatavat on rakennettu sekä tehokkaasti että eettisesti kestävälle pohjalle.

Suomessa eletään historian suurinta sote-alan työvoimakriisiä, joka on johtanut palveluiden riittämättömyyteen ja aiheuttaa kestämättömiä kerrannaiskustannuksia sekä -vaikutuksia yhteiskunnalle. Pelkästään julkisella puolella hoitajavaje on Kevan mukaan viimeisten kahden vuoden aikana kymmenkertaistunut. Yhteiskunnallisten muutosten, työvoimapulan ja rajattujen resurssien vuoksi tarvitsemme entistä kipeämmin uusia toimintatapoja, teknologiaa ja uusia innovaatioita turvataksemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville ja yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville.

Matkalla kohti laatujohtajuutta

Validia julkisti syksyllä 2021 uuden strategiansa olla laatujohtajana mukana rakentamassa Suomesta maailman parasta maata vammaisille ja vammautuneille. Vuonna 2022 Validia aloitti merkittävän asumisen toimintatapamuutoksen suunnittelun, mikä kattaa asumisen palvelutarjooman, toiminnanohjauksen, raportoinnin ja vaikuttavuuden seurannan. Yhtiössä on aikoinaan luotu täysin uniikki tapa, jossa asumisyksiköiden palvelut ovat rakentuneet valtaosin asukkaiden itsensä tekemiin palvelukutsuihin ja niiden seurantaan.

Vuosien saatossa yhteiskunnassa on yleisesti kehitetty vammaisten palveluita ja esim. kotiin vietävät palvelut ovat monimuotoisempia. Näin ollen yksikkömuotoisen asumisen piirissä on merkittävästi aiempaa hoidollisempia henkilöitä, jotka tarvitsevat erilaisten tukipalveluiden ohella myös ympärivuorokautisia hoiva- ja terveyspalveluita. Tämä edellyttää palvelutuotannolta moniammatillisempaa henkilöstörakennetta sekä työn uudenlaista suunnittelua ja organisointia, jotta vammaispalvelulain henki ja mahdollisimman oman näköinen elämä pystytään toteuttamaan, mutta toisaalta asiakkaiden toimintakykyä seurataan ja huomioidaan jatkuvasti.

Uudistuksen tueksi yhtiössä kehitettiin ja pilotoitiin viime vuoden aikana sekä palveluiden toteutumista seuraavia laatumittareita että Lapin yliopiston ja Raisoftin kanssa kansainväliseen RAI-järjestelmään perustuvat toimintakykymittarit vaikeavammaisten asumiseen, kehitysvammaisten asumiseen ja kuntoutukseen. Validian RAI Cha Vapp -työkalun logiikka on sama kuin jo vanhusten hoivassa yleisesti käytettävässä RAI-arviossa, mutta se on nimenomaan vammaispalveluun suunniteltu. Mittari on herättänyt laajalti kiinnostusta sekä hyvinvointialueilla että kansainvälisesti, ja siitä odotetaan maailman ensimmäistä yhtenäistä vammaispalveluiden mittaria yleiseen käyttöön.

Liiketoiminta vahvistui etenkin kehitysvammaisten asumisessa sekä henkilökohtaisessa avussa

Validialla oli vuonna 2022 yhteensä noin 2000 käyttäjäasiakasta. Yhtiö laajensi toimintaansa avaamalla uudet asumisyksiköt Järvenpäähän ja Turun Yli-Maariaan.

Lisäksi toteutettiin seuraavat yrityskaupat;

Henkilökohtainen apu

Caritas Oy:n Oulun alueen henkilökohtaisen avun liiketoiminta
Avustajasi C.B. Oy

Asumispalvelut

Hoivakoti Mesikämmen, Itä-Suomi
Yksityinen sosiaalipalvelu Oy (Iina & Akseli -koti), Varsinais-Suomi
Asumispalvelu Ristilä, Pirkanmaa

Vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 90,4 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli 1,4 %. Validian omistaja, Invalidiliitto, on voittoa tavoittelematon organisaatio ja Validia yhteiskunnallinen yritys, mikä tarkoittaa, että yhtiö pyrkii toimimaan pienellä voittomarginaalilla ja yhtiön voitto suunnataan kokonaisuudessaan joko oman toiminnan kehittämisen tai omistajan kautta vammaisten asioiden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. Vahvistaakseen toiminnan arvopohjaa ja yhteiskunnallista tehtäväänsä Validia julkaisi eettiset ohjeet ja eettisen palautekanavan sekä vastuullisuusohjelmansa ja tavoitteet vuosille 2023–2026.

Sote-alan henkilöstösaatavuutta leimaa nopea ja alueellinen vaihtelevuus

Vaikeassa yleisessä työvoimatilanteessa Validia pärjäsi kohtuullisesti. Henkilöstön määrä vuonna 2022 oli 1600. Henkilöstökulujen osuus koko yhtiön liikevaihdosta oli 70 % (ei sisällä vuokratyövoimakuluja). Henkilöstökuluja kokonaisuudessaan nostivat mm. keikka- ja vuokratyövoiman käyttö, koronasta johtuvat alkuvuoden poikkeuksellisen korkeat sairauspoissaolokustannukset sekä henkilöstön koulutuspanostukset.

Sote-alalla työvoimatilanteessa on suuria alueellisia eroja ja tilanteet vaihtelevat kausittain nopeastikin. Henkilöstön vaihtuvuus on yleisesti sote-alalla korkea, ja työvoiman liikkuvuus sekä erilaiset määräaikaiset ja keikkaluonteiset työt ovat jatkuvasti lisääntyneet. Työnantajat joutuvat ponnistelemaan monin tavoin sekä työvoiman palkkaamisen että kouluttamisen eteen. Validia käynnisti vuoden aikana erilaisia rekrytointia tehostavia tuloksellisia hankkeita, joiden myötä mm. työhakemusten määrä kaksinkertaistui. Lisäksi Validia toi syksyllä 2022 Filippiineiltä 50 hoitajaa kahden vuoden työsuhteisiin. Hoitajat sijoittuivat asumisyksiköihin eri puolille Suomea. 

Osaamisen kehittyminen parantaa myös yhteisöllisyyttä

Vuoden 2022 aikana Validiassa panostettiin vahvasti sekä henkilöstön koulutukseen että henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen mm. kehittämällä erilaisia palautekanavia. Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 842 päivää, joista ammattilista koulutusta 151 päivää. Validia mm. käynnisti ammattikoulutuskuntayhtymä Riverian kanssa kaikkia asumisen esihenkilöitä koskettavan vuoden mittaisen vammaispalveluiden ja esimieskoulutuksen. Lisäksi yhtiössä kehitettiin henkilöstön perehdytystä siirtymällä mm. sähköiseen oppimisympäristöön, luotiin uudenlaisia vastuurooleja sekä monenlaisia työharjoittelu- ja oppisopimusmalleja.

Kahdesti vuodessa toteutettavan henkilöstötutkimuksen mukaan eniten positiivista kehitystä koettiin tapahtuneen esihenkilötyössä, oppimisessa ja kehittymisessä sekä yhteisöllisyyden kokemisessa ja viihtymisessä. Validiassa työskenteli 187 kesätyöntekijää. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tutkimuksen mukaan kesätyöntekijämme kokivat, että heidät otettiin työyhteisössä hyvin vastaan ja heitä kohdeltiin tasapuolisesti. Vuoden 2022 aikana Validia uudisti sekä henkilöstön että asiakastyytyväisyyden mittaamista perustuen NPS- ja eNPS-suositteluindeksiin, ja yhtiö tulee jatkossa julkaisemaan sekä henkilöstö- että asiakastyytyväisyyden kehityslukuja. Asumisen ja kuntoutuksen laatumittareiden vakiinnuttua vuoden 2023 aikana yhtiö tulee julkaisemaan myös palveluiden laadun kehityslukujaan.