Siirry sisältöön

Validian vastine MTV3:n uutisointiin 8.4.2023

Validia haluaa oikaista MTV3:n 8.4. uutisoimia Validiaa koskevia asioita. Yhtiö on antanut artikkeliin liittyen useamman puhelinhaastattelun sekä vastannut sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin. Katsomme, että toimittajalla olisi ollut halutessaan aikaa tarkistaa asioita myös aluehallintoviranomaisilta. Mielestämme juttu ei anna oikeaa kuvaa Validian henkilöstön resurssoinnin eikä palveluiden toteutumisen osalta.

On äärimmäisen valitettavaa, mutta ymmärrettävää, että yli 1500 työntekijän ja asiakkaan yhtiössä on myös henkilöitä, jotka eivät ole tyytyväisiä työhönsä tai palveluihinsa. Tutkimme ulkopuolisen tutkimusyhtiön toimesta henkilöstön tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa (uusin kysely parhaillaan käynnissä) sekä asiakastyytyväisyyttä neljä kertaa vuodessa (viimeisimmät tulokset 6.4.). Molempien osalta tulokset ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittyneet positiivisesti. Olemme myös lisänneet henkilöstön ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia avaamalla sekä sisäisiä että ulkoisia palautekanavia, joiden kautta voi pienellä kynnyksellä ja anonyymistikin antaa yhtiölle palautetta ja kehitystoiveita. Pidämme äärimmäisen tärkeänä, että saamme tiedon kaikista mahdollisista puutteista tai epäkohdista toiminnassamme. Lisäksi olemme parantaneet erilaisia info- ja tiimipalaverikäytäntöjä, jotta matalan kynnyksen kommentointiin olisi kaikilla mahdollisuus, riippumatta millaisia työvuoroja kukin tekee.

Niin yhtiön sisäiset kuin muutkin valvontakäynnit ovat äärimmäisen tärkeitä. Hoitajilla on työssään velvollisuus tehdä mahdollisista epäkohdista ilmoitus työnantajalle tai huoli-ilmoitus viranomaisille. Meillä on käytössä useita palautekanavia, joihin voi myös nimettömästi tehdä ilmoituksia. Kaikki ilmoitukset ja läheltä piti -tilanteista raportointi ovat tärkeä osa omavalvontaa, ja niitä seurataan säännöllisesti johtotasollakin.

Vammaisten asumispalvelut eivät ole sairaalanomaista toimintaa, vaan vammaisilla ihmisillä on itsemääräämisoikeus. Heillä on oikeus elää haluamansa kaltaista elämää omien aikataulujensa mukaisesti. Validian tapa on aiemmin ollut pyrkiä noudattamaan vammaispalvelulain henkeä ja tuottaa palvelut kutsukohtaisesti ja seurata jälkikäteen odotusaikoja. Tällaista toimintamallia ei ole ollut käytössä muilla toimijoilla sosiaali- ja terveyspalveluissa eikä mikään laki tai viranomainen sellaista vaadi. Palvelumalli ei mm. Suomen nykyisessä hoitajapulassa enää toimi. Jotta voimme paremmin varmistaa palveluiden toteutumisen, olemme siirtyneet tapaan, jossa suurin osa palveluista sovitaan asiakkaan toiveita kuunnellen mutta etukäteen. Tällöin voidaan mitoittaa myös henkilöstötarve paremmin. Uutta mallia on kehitetty ja pilotoitu 450 asiakkaan kanssa.

Palveluiden toteutuminen ja seuranta

Olemme vuonna 2021 käynnistäneet yhtiössä merkittävän laadun kehitystyön, joka on pitänyt sisällään sekä omavalvonnan parantamista että toimintatapojen ja käytettyjen mittareiden uudistamista. Validia on aloittanut toimintansa vuosikymmeniä sitten aikana, jolloin vammaispalveluyksiköissä asuvat henkilöt olivat merkittävästi parempikuntoisia. Vanhimmat asukkaat muistelevat, kuinka 1970-luvulla tehtiin jopa yhteisiä ulkomaanmatkoja. Vuosien aikana yhteiskunnassa on kehitetty sekä esteetöntä asumista että henkilökohtaisen avun palveluita ja yhä useampi vammainen henkilö asuu niiden turvin. Validian asumisyksiköissä asuu henkilöitä, joiden avun tarve on ympärivuorokautinen.

Validiassa käytössä ollut asumisen toimintamalli on ollut ainutlaatuinen ja ideaalinen ja perustunut asukkaiden kutsuihin ja niiden seurantaan. Se ei kuitenkaan palvele enää tämän päivän asukkaitamme eikä laki tai viranomaiset vaadi sellaisen toimintamallin olemassaoloa. Koemme myös, että tässä työvoimatilanteessa, jossa sote-alalla on kymmenien tuhansien sairaan- ja lähihoitajien vaje sekä alan yleinen vaihtuvuus yli 36 %, on järkevää, että yhtiössä on mahdollisimman samanlaiset toimintatavat ja järjestelmät kuin mitä henkilöstö käyttää muillakin työnantajilla. Tämän vuoksi olemme viime vuonna käynnistäneet asumispalveluissamme uuden toimintamallin käyttöönoton. Palveluiden toteutuminen pohjautuu jatkossa pääosin etukäteen asukkaiden kanssa sovittuihin ajankohtiin ja akuuttia kutsujärjestelmää käytetään tarvittaessa ohella. Tämä mahdollistaa sen, että avustettavia tilanteita ja tarvittavaa henkilöstömäärää voidaan paremmin aikatauluttaa ja suunnitella ennakoivasti. Työntekijän osalta malli selkeyttää asioiden kirjaamista sekä vähentää manuaalista työtä. Malli myös lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa raportointia, kun järjestelmästä pystytään keskitetysti ja työvuorokohtaisesti seuraamaan, että kaikki sovitut työt ovat nimetyn henkilön vastuulla ja ne myös on tullut tehdyiksi.

Osana kehitystyötä olemme myös pyrkineet kehittämään vammaispalveluiden laadun mittaamista sekä asukkaiden hoidon tarpeen arviointia. Pilotoimme viime vuoden aikana 450 asukkaan kanssa RAI-arviointimenetelmään perustuvaa mittaria ja otamme sen tänä vuonna valtakunnallisesti käyttöömme. Validian kehitystyön kautta on luotu uniikki ja yhtenäinen mittari vammaispalveluihin ja se on tulossa kansainvälisesti yleiseen käyttöön.

Henkilöstöresurssit

Koko Suomea koskettava hoitajavaje on yleisesti yhteiskunnassa tiedostettu ja siihen etsitään monenlaisia ratkaisuja. Hoitohenkilöstön puute koskettaa valitettavasti alan kaikkia toimijoita – myös Validiaa. Olemme yhtiönä viimeisen kahden vuoden aikana toteuttaneet useita ratkaisuja: mm. perustaneet yhtiötasoisen keskitetyn rekrytointi-toiminnon, uusineet rekrytointijärjestelmämme sekä -prosessit, rakentaneet yhtiön sisäisen keikkaringin vakituisille avustajille sekä käynnistäneet oppilaitosten kanssa monenlaisia koulutus- ja oppisopimusohjelmia. Tarjoamme kaikille asumispalveluiden esimiehille koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa vuoden kestävän koulutuksen vammaispalveluista, millä on tarkoitus kasvattaa yksikönpäälliköinä työskentelevien osaamista sekä sitouttaa henkilöstöä. Lisäksi olemme viime vuonna palkanneet 50 hoitajaa Filippiineiltä.

MTV3:n artikkelissa käsitellään pahimpien korona-vuosien ajanjaksoa, jolloin Suomessa elettiin poikkeustilassa. Kaikissa raporteissa todetaan tilanteen parantuneen eikä viranomaisella ole ollut aihetta lisäseurantaan. Tarjolla olevan hoitohenkilöstön määrää heikensi korona-aikana henkilökunnan normaalia korkeammat sairauspoissaolot sekä hoitohenkilöstölle asetetut rokotepakotukset ja karanteenivaatimukset. On myös yleisesti tiedossa, että maahanmuuttajataustaisten ihmisten rokotekattavuus oli keskimääräistä heikompi eikä siis mahdollistanut kaikkien lähihoitajien työskentelyä hoitotehtävissä.

Vammaisilla ihmisillä on itsemääräämisoikeus ja avustettavat asiat voivat olla hyvinkin intiimejä ja henkilökohtaisia. Asukkaat asuvat meillä jopa vuosikymmeniä ja heillä on omat tapansa säilyttää tavaroitaan tai omat toiveet sekä oikeus tulla avustetuksi. Päivittäin vaihtuvat sijaiset kuormittavat myös yksikön vakituista henkilöstöä, sillä he tarvitsevat enemmän perehdytystä ja ohjausta työpäivän aikana.

Vaihtuvan vuokratyövoiman käyttö ei ole valvovan viranomaisen suositus, eikä yhtiön, henkilöstön tai asukkaiden kannalta paras vaihtoehto. Äkillisissä poissaoloissa, kuten sairastilanteissa, on ohjeistettu ja pyritään aina ensisijaisesti löytämään joko omasta tai muusta yhtiön yksiköstä korvaava työntekijä, joka tuntisi asukkaat sekä yhtiön toimintatavat, jolloin yksikön ja asukkaiden arki häiriintyisi mahdollisimman vähän.

Validian henkilöstötilanne vaihtelee alueittain ja hetkittäin ja henkilöstön saatavuuden ja sitoutumisen eteen tehdään yhtiössä töitä enemmän kuin koskaan. Validian hoitohenkilöstö koostuu vakituisessa työsuhteessa olevista sekä määräaikaisista, keikkatyöläisistä ja tuntityöläisistä, jotka kaikki ovat suoraan työsuhteessa yhtiöön. Lisäksi käytetään tarpeen mukaan vuokratyövoimaa.

Riikka Haahtela
laatujohtaja