Siirry sisältöön

Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolista kuntoutusta toimintakyvystä riippumatta. Erilaiset ärsykkeet ja harjoitteiden varioiminen tehostaa motorista oppimista, motivoi kuntoutukseen sekä tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia. Teknologia on yksi tapa mahdollistaa monipuolinen ja mielekäs harjoittelu ja olemme yksi harvoista “liikkuvan” kävelyteknologian paikoista Suomessa käytössämme olevan Indego-kävelyrobotin ansiosta. 

Sanna Weurlander, fysioterapeutti, TtM, Indego-terapeutti

Pystyasento antaa kuntoutujalle usein myös henkistä voimaa

Indego-kävelyrobotin kaksi eri ohjelmaa tukevat harjoittelua sekä niillä, joilla ei ole ollenkaan tahdonalaista liikettä alaraajoissa että niillä, joilla on vähäistä tahdonalaista liikettä.

Therapy+ -ohjelma, on suunniteltu niille, joilla on alaraajoissa lihasvoimaa itsenäiseen pystyasennon hallintaan ja kävelyyn apuvälineen kanssa tai ilman, mutta kävely on syystä tai toisesta raskasta. Therapy + auttaa tekemään kävelystä kevyempää, symmetrisempää ja taloudellisempaa. Fysioterapeutti voi tehostaa ohjelman avulla alaraajan heilahdusvaiheen lihastyötä lonkan koukistajissa sekä polven ojentajissa ja koukistajissa joko molemmissa alaraajoissa, puoli kerrallaan tai jopa yksittäinen toiminto kerrallaan. Usein helpoimmasta mutta kehoa kuormittavasta kävelyn liikemallista poisoppiminen voi tuntua vaikealta ja työläältä, mutta Indegon avulla uuden oppiminen on nopeampaa ja tehokkaampaa kun askelten määrää voidaan lisätä kävelyn laatua tai turvallisuutta heikentämättä.  

Motion+ -ohjelma mahdollistaa kävelyn ja pystyasennon harjoittamisen heille, joiden lihasvoimat alaraajoissa ovat merkittävästi heikentyneet tai alaraajoissa ei ole lainkaan tahdonalaista liikettä. Tässä ohjelmassa Indego kävelee kuntoutujan puolesta ja liikettä hallitaan vartalon avulla. Kuntoutujalle opetetaan, miten hallita laitetta ja kävelyä fysioterapeutin avustamana. Kävelyn apuvälineenä voidaan käyttää jopa kyynärnojallista kävelytelinettä, mikä mahdollistaa kävelyn myös silloin, jos keskivartalon ja yläraajojen lihasvoimat ovat heikot. Motion+ -ohjelmassa voidaan laskea kävelyrobotin ohjausvoimaa silloin, kun alaraajoissa on olemassa aktiviteettia mahdollistaen aktiivisemman osallistumisen. Motion+ toimii väylänä siirtyä kohti Therapy+ -ohjelmaa silloin, kun alaraajojen lihasvoimissa ja motorisessa oppimisessa tapahtuu harjoittelun myötä edistymistä.   

pystyasento ja kävely tuovat kuntoutujalle positiivisia vaikutuksia niin fyysisen, sosiaalisen kuin henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta

Kuntoutuksen näkökulmasta pystyasento ja kävely tuovat kuntoutujalle positiivisia vaikutuksia niin fyysisen, sosiaalisen kuin henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Pystyasennossa mm. spastisuus eli lihasten jäykkyys sekä kireydet helpottavat, kun jaloille saadaan painetta. Lisäksi pallea pääsee paremmin laskeutumaan tehostaen sekä sisään, että uloshengitystä. Kävellessä sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta tehostuvat ja staattiseen pystyasentoon verrattuna kävely onkin paremmin siedettyä tehostuneen laskimopaluun ansiosta. Monet Indegossa käyvistä kuntoutujistamme ovat todenneet, että pitkästä aikaa puolison vierellä seisominen ja kävely rinnakkain sekä terapeutin tai muiden ihmisten kohtaaminen ja keskustelu pystyasennossa seisten ovat merkittäviä ja mieleenpainuvia hetkiä ja tuoneet henkistä pääomaa kuntoutukseen enemmän kuin he olisivat arvanneetkaan.  

Voiko sitten kuka tahansa käyttää Indego-kävelyrobottia? Ennen Indegon käytön aloittamista Indegoon koulutettu fysioterapeutti käy kuntoutujan kanssa läpi Indego-kävelykuntoutuksen kriteerit sekä vasta-aiheet. Etenkin jos vammautumisesta on aikaa, kuntoutujan olisi hyvä olla harjoitellut pystyasentoa ja alaraajojen kuormittamista ennen Indego-kävelyrobotilla harjoittelua.

Kuten kaikissa laitteissa, myös Indegossa on rajoittavuutensa. Indego vaatii käyttäjältään tietyt kehon mittasuhteet pituuden, painon sekä kehon ympärysmittojen suhteen, sillä laite tulee saada tiukasti käyttäjänsä ympärille. Lisäksi lavan alueella ja yläraajoissa tulee olla lihasvoimaa mahdollistaen yläraajoihin tukeutumisen vähintäänkin avustetusti. Mahdolliset pitkäaikaissairaudet kuten epilepsia tai verenpaineen voimakkaat vaihtelut tulee olla hallinnassa. Reisiluissa ja lanneselässä todettu osteoporoosi etenkin yhdistettynä alaraajojen nivelen liikerajoituksiin ja/tai virheasentoihin ovat ehdottomia vasta-aiheita Indegon käytölle. Kuntoutujan tulee myös pystyä vastaanottamaan ohjeita ja ymmärtämään, mitä tilanteessa tapahtuu.

Tavoitteiden asettaminen – avain onnistuneeseen kuntoutukseen

Indego-kävelyrobotin käyttö aloitetaan aina selkeiden tavoitteiden asettamisesta, jotka perustuvat kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin ja kokonaistavoitteisiin. Ohjelman valitseminen riippuu siitä, millainen toimintakyky kuntoutujalla on ja mikä tukisi parhaiten juuri hänen kuntoutumistaan ja tavoitteiden saavuttamista. 

Indego-kävelyrobotin avulla kävelykuntoutus pääsee uudelle tasolle, kun sen kanssa voidaan liikkua myös ulkona ja yleisissä tiloissa. Kulkeminen monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä kävelyrobotin avustamana lisää sekä askelmääriä että tahtia. Indegolla liikkuminen ei olekaan mitään helppoa vaan edellyttää myös fyysistä kestävyyttä. Indegolla liikkuessa käytetään aina liikkumisen apuvälinettä toimintakyvystä riippuen, kuten Indego-kävelykehikkoa, Eva-telinettä, tai kyynärsauvoja. Joskus Indegolla liikkuminen voi vaatia kahden fysioterapeutin avun apuvälineen lisäksi, ja tällöin harjoittelun tarkoituksenmukaisuus ja tavoitteet mietitään aina yhdessä kuntoutujan kanssa. Tällöin kannattaa keskustella myös oman maksajatahon kanssa, jotta tämä huomioidaan maksusitoumuksissa.  

Intensiivinen harjoittelu on usein avain nopeampaan edistymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen, kunhan huomioidaan neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamat erityispiirteet, kuten vaikutukset palautumiseen. Kuntoutussuunnitelmaa ja tavoitteita laadittaessa tulisikin mielestäni kiinnittää huomiota enemmän terapioiden intensiteettiin ja rytmittämiseen sekä niiden varioimiseen aivan kuten terapian sisällössä ja toteutuksessakin. 

Indego tuo uutta osaamista ja monipuolisuutta terapiatyöhön

Fysioterapeuttien näkökulmasta Indego-kävelyrobotti tarjoaa työkalun, joka kehittää terapeutin osaamista ja antaa mahdollisuuksia monipuolisempaan kävelykuntoutukseen teknologian keinoin. Indego on amerikkalaisen yhtiön omistama, ja jokainen Indego-terapeutti on koulutettu tarkan protokollan mukaisesti. Koulutuksen aikana korostetaan etenkin asiakasturvallisuutta ja yksilöllisen terapiasuunnitelman laatimista, mutta myös laitteen toimintavarmuutta. Kyseessä on kuitenkin teknologia, joka edellyttää käyttäjältään kiinnostuneisuutta ja ymmärrystä teknologian hyödyntämisestä neurologisessa kuntoutuksessa.   

Tällä hetkellä meillä kuntoutuskeskus Synapsiassa Helsingissä toimii useita fysioterapeutteja, jotka ovat kouluttautuneet Indego-kävelyrobotin käyttöön, ja lisäksi pystymme kouluttamaan uusia. Tähän mennessä kaikki Suomessa toimivat Indego Personal käyttäjät on koulutettu meillä Synapsiassa. Tavoitteenamme on mahdollistaa Indego-kävelyrobottikuntoutus nykyistä intensiivisempänä ja useammalle asiakkaistamme. Etenkin laitospuolella on mahdollista toteuttaa intensiivistä kävelykuntoutusta.

Ensimmäinen laitoskuntoutuja onkin tulossa intensiiviselle kävelykuntoutusjaksolle, jonka aikana voimme hyödyntää Indego-kävelyrobottia entistä paremmin viikon kestävällä moniammatillisella yksilökuntoutus-jaksolla sekä samalla kouluttaa uuden fysioterapeutin Indegon käyttöön. Teknologia tulee tulevaisuudessa varmasti lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta neurologisen kuntoutukseen, ja sitä kautta saamme lisää uusia osaajia joukkoomme.  

Kuntoutumisen tavoitteena ei tarvitse olla itsenäinen käveleminen

Indego-kävelyrobotin käytön avulla voidaan tehostaa asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn kehittymistä riippumatta siitä, onko tavoite kävellä itsenäisesti tulevaisuudessa vai ei. Teknologia-avusteinen kävelykuntoutus aikaansaa monipuolisia fysiologisia, sosiaalisia ja psykologisia vasteita mahdollistaen usein sellaisia toimintoja, jotka muuten eivät olisi edes mahdollisia toteuttaa. Usein Indego-kävelyrobotti auttaa fysioterapeuttia ymmärtämään kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä eri tavalla ja voi paljastaa asioita, joita ei muuten välttämättä huomattaisi.