Uutinen

Päivittyvää tietoa viranomaisvalvontaan liittyen

Olemme saaneet kysymyksiä, jotka koskevat viranomaisten saamia, Validian toimintaa koskevia epäkohtailmoituksia sekä viranomaisten tai palvelun tilaajien Validia-yksiköissä suorittamia valvontakäyntejä.

Haluamme kertoa avoimesti toiminnastamme. Sen vuoksi avaamme tässä, millaisia aiheita ja kehittämiskohteita viranomaisten tai palvelujen tilaajien kanssa on noussut esiin, ja minkälaisia korjaavia ja kehittämistoimenpiteitä olemme keskustelujen tuloksena tehneet. Päivitämme alla olevaa listaa sitä mukaa, kun toimenpiteitä toteutetaan.

Toteamme myös tässä, että suhtaudumme Valviran ja muiden viranomaisten sekä tilaajien kanssa käytävään vuoropuheluun aina täydellä vakavuudella. Keskusteluyhteys on ollut hyvä ja sitä edelleen tiivistetään, ja olemme aina toimineet esitettyjen huomioiden ja edellytettyjen toimenpiteiden mukaisesti. Korjaaviin toimiin on ryhdytty välittömästi ja niiden toteutumista on seurattu tiiviisti.

Työmarkkinatilanne hoiva-alalla on erittäin haastava, ja haasteen ratkaisusta käytävä yhteiskunnallinen keskustelu on tervetullutta.

Olemme erittäin pahoillamme kaikista hankaluuksista, joita poikkeustilanne on toimintamme piirissä oleville aiheuttanut. Teemme jatkuvasti kovasti töitä tilanteen vakauttamiseksi.

Toteutetut toimenpiteet

Tilanne 3.3.2020

YLEISTÄ

Olemme suhtautuneet viranomaisten selvityspyyntöihin vakavasti ja antaneet asianmukaiset vastaukset annetussa ajassa. Valvontakäyntien havaintojen perusteella yksiköihin on laadittu toimenpidesuunnitelmat, jotka on lähetetty myös viranomaisille ja tarvittaessa myös palvelujen tilaajille tiedoksi/hyväksyttäväksi. Toimenpiteisiin on ryhdytty viipymättä. Toimenpidesuunnitelmien tavoitteiden toteutuksesta on raportoitu viranomaisille ja käyty (tarpeen mukaan) täydentävät lisäkeskustelut – ja tarvittaessa myös toimitettu täydentävää aineistoa.

Katsottuaan, että epäkohtailmoitukseen tai valvontakäynnillä havaittuun puutteeseen liittyvä selvitys ja mahdolliset korjaavat toimet ovat olleet riittävät, viranomainen on päättänyt kyseiseen asian selvittelyn ja raportoinut tilanteen. Vain muutamissa tuoreimmissa tapauksissa viranomaisen selvitys tai siihen liittyvä raportointi on vielä kesken. Autamme viranomaisia kaikin keinoin asioiden selvittämisessä ja noudatamme saamiamme ohjeita.

HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TÄYTTÄMINEN

Yksiköitä on aina ohjattu toimimaan luvan mukaisen mitoituksen mukaisesti ja asiaa korostetaan jatkuvasti yksiköiden ohjeistuksessa. Kaikki poissaolot sijaistetaan asiakastarpeen ja mitoituksen mukaisesti. Tähän pyritään kaikin keinoin haastavasta henkilöstötilanteesta huolimatta.

Vuokratyövoiman käyttöön (kun sitä on saatavilla) on erityisesti rohkaistu lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttämiseksi. Lisäksi yksiköiden omia ”keikkaririnkejä” on vahvistettu ja vahvistettu keikkarien yhteisöllisyyttä Validiassa.

Tukihenkilöstöresurssia on lisätty niissä yksiköissä, joissa se on nähty toimivaksi keinoksi haastavassa henkilöstötilanteessa vapauttaa hoivahenkilöstöä puhtaasti hoivallisiin tehtäviin. Tukihenkilölisäyksiä on tehty täsmäytetysti yksiköihin (Iisalmi, Joensuu, Tourula, Lintukorpi, Tampere, Kokkola, Kouvola, Kempele, Rovaniemi, Kallahti ja Seinäjoki) ja mahdollisia lisärekrytointeja tehdään tarpeen vaatiessa. 

Hoivahenkilöstön lääkelupaprosessia on tehostettu ja tiukennettu. Riittävä lääkeluvallisten hoitajien määrä henkilöstössä mahdollistaa turvallisen lääkehoidon toteutumisen ja joustavan resursoinnin kaikissa tilanteissa. Lääkehoitoon Validiassa osallistuu aina vain lääkeluvallinen työntekijä. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen on yksi keskeisimmistä omavalvonnan kohteista yhtiössä.

LAADUN VARMISTAMINEN JA OMAVALVONTA

Yhtiön ja yksiköiden omavalvontaprosessi ja omavalvontasuunnitelmat on uudistettu, ja uudistuksessa on huomioitu viranomaisen ja palvelujen tilaajien toiveet ja kehittämisehdotukset. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa korostetaan kyseisen yksikön toiminnan kannalta kriittisiä asioita, kuten poikkeustilanteiden toimintasuunnitelmia.  Omavalvontasuunnitelmat ovat nähtävillä yhtiön ulkoisilla sivuilla.

Omavalvonnan toteutumista yksiköissä valvotaan jatkuvilla, määrämuotoisilla omavalvonnan seurantakäynneillä. Kehittämiskohteet kirjataan ja niiden toteutuminen varmistetaan. Omavalvonnan seurantakäynnit toteutetaan laatu- ja turvallisuuskoordinaattoreiden ja johtoryhmän jäsenten toimesta.

Toimitusjohtajan alaisuudessa toimii laatu- ja turvallisuuskoordinaattorien tiimi, jota on juuri vahvistettu kolmannella laatu- ja turvallisuuskoordinaattorilla. Palvelujen tuotteistuksen mukaista toteutumista valvoo ja tarvittavaa tuotekehitystä tekee valtakunnallinen palvelutuoteasiantuntija.

Palvelujen kirjaamiskäytäntöjä uudistetaan, ja siirrytään kuvaavan kirjaamisen käytäntöihin. Tämä mahdollistaa asiakkaan kokonaishyvinvoinnin paremman seurannan. Uudistetun kirjaamisen koulutukset ovat käynnissä.

Riskien arvioinnin uudistaminen osana omavalvontaa on käynnissä.

Odotusaikojen seurantaa on tehostettu ja monipuolistettu. Töiden organisointia kehitetään jatkuvasti odotusaikojen minimoimiseksi. Esimerkkinä: Vuonna 2019 koko Validia Asumisessa toteutui 2 586 224 hoitotapahtumaa tai -tehtävää. Näistä liian pitkiä eli yli tunnin odotusaikoja oli 1,07%, eli kääntäen olemme onnistuneet 98,9% kaikista tehtävistä.

Yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa tehtävää palvelujen toteuttamissuunnitelman mallia on kehitetty huomioimaan fyysisen avun lisäksi myös mm. henkisen ja psykososiaalisen avun tarve. Toteuttamissuunnitelmat päivitetään vähintään 2 kertaa vuodessa ja aina palvelutarpeen muuttuessa. Toteuttamissuunnitelmien siirtäminen sähköiseen Hilkka-asiakastietojärjestelmään on käynnissä, jonka jälkeen toteuttamissuunnitelman tieto on hoitajien käytössä reaaliaikaisesti. Tämä auttaa erityisesti sijaisia ja keikkareita toteuttamaan palveluja asiakkaan kanssa sovitulla tavalla,

Perehdytysmallit on uudistettu ja perehdytyksen toteutumista suunnitellulla tavalla seurataan.

Toiminnan laadun ja asiakaskokemuksen mittarit on sisällytetty linjajohdon palkitsemismalleihin.

Asiakaskuulemisen ja -osallistamisen kokonaisuus on kuvattu ja uudistetun valtakunnallisen asiakasraadin kokoaminen on käynnissä. Yksikkökohtaisten asiakasraatien toimintaa kannustetaan. 

Annettu erityinen ohjeistus poikkeamien raportoimiseen. Poikkeamien käsittelyprosessia on tehostettu ja sen toteutumista seurataan tiiviisti.

Annettu uudet, erityiset menettelyohjeet helleolosuhteita, saunomista ja muita poikkeuslämpötilatilanteita koskien.

Ryhdytty soveltamaan herkempää varoitusmenettelyä asiakkaan puutteellista kohtelua koskevissa tilanteissa.

REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN

Käynnistetty oppilaitosyhteistyöohjelma työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Oppilaitosyhteistyötä varten on valittu yksikönpäälliköistä koostuva oppilaitoslähettiläiden verkosto, joka on jo jalkautunut oppilaitoksiin.

Aktiivinen osallistuminen rekrytointitapahtumiin työvoimatarpeen kattamiseksi.

Ensimmäisen vaiheen analyysi henkilöstörakenteesta tehty: johtopäätöksenä mm. lisärekrytointipanostus amk-taustaisiin hoivaosaajiin.

Otettu käyttöön rekrytointipalkkio mahdollisista työntekijöistä vinkkaajille.

Haastavan henkilöstösaatavuuden yksiköissä otettu erillispäätöksellä käyttöön sitouttamiskorvaus.

Erityistoimenpiteitä henkilöstön viihtyvyyden, työssä jaksamisen ja sitoutumisen vahvistamiseksi on jatkettu (Fiilis-hanke).

Toteutettu Työterveyslaitoksen valvomaa koulutusta (Potilassiirtojen Ergonomiakortti) asiakas- ja henkilöstöergonomian parantamiseksi.

Suoritettu psykososiaalisten riskien arviointi palvelutoiminnassa: johtopäätöksenä otetaan työyhteisöissä käyttöön TTL:n työn psykososiaalista kuormitusta helpottava heti purku -malli.

JOHTAMINEN

Palvelutoiminta on organisoitu uudelleen siten, että kooltaan ja toiminnoiltaan samankaltaiset yksiköt kuuluvat samalle liiketoiminta-alueelle, jolloin toiminnan kehittäminen ja yhteinen oppiminen on tehokkaampaa.

Yksiköiden johtamisrakennetta on yksinkertaistettu ja selkiytetty vastuiden ja työnjaon varmistamiseksi. Yksikön toiminnan kokonaisvastuu on yksikönpäälliköllä.

Organisaatiota on madallettu ja tiedon kulkua siten tehostettu.

Johtajuuden vahvistamiseksi lähiesimiesrakenne on purettu. Arjen työn organisoinnissa yksikönpäällikön tukena suuremmissa yksiköissä toimii tiimivastaava. Yksikönpäällikön, tiimivastaavan, vastuuvuorolaisen, sairaanhoitajan ja omahoitajan vastuut on selkeästi kuvattu ja koulutettu.  Työnjaon toteutumista seurataan.

Hyvän johtamisen kriteerit on päivitetty. Johtamismallia on päivitetty ja sidottu tarkemmin palkitsemiseen.

Lisätietoja antaa:

Päivi Harmaakorpi, toimitusjohtaja, Validia Oy

paivi.harmaakorpi@validia.fi

0400-418826

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake